Udział studentów w porządkowaniu Archiwum Hospicjum i Kościoła św. Stanisława w Rzymie

Jesienią 2016 r. zakończono pierwszą część wieloletniego programu porządkowania archiwum przechowywanego przy polskim hospicjum i kościele p.w. św. Stanisława w Rzymie. Prace prowadzono w latach 2009-2016. W tym okresie uporządkowano część zbiorów archiwalnych i sporządzono katalog obejmujący 9 858 jednostek archiwalnych.

Prace finansowane były przez Hospicjum Polskie przy kościele św. Stanisława w Rzymie, Fundację Królowej Jadwigi dla UPJP II w Krakowie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Prowadzili je pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu (związani z Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków oraz Pracownią Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej), a także konserwatorzy pod kierunkiem p. Zygmunta Stańczyka. W działaniach porządkujących brała udział duża grupa studentów historii i historii sztuki. Po dokonaniu wstępnego porządkowania przeprowadzonego przez pracowników naukowych studenci pod opieką naukowców brali udział w czyszczeniu akt, segregowaniu dokumentów, ustalaniu zawartości poszczególnych jednostek naukowych oraz układaniu i paginowaniu dokumentów.

Dotychczas uporządkowane archiwum składa się z następujących części:

 1. Archiwum przy kościele św. Stanisława w Rzymie (1578-200):
 1. dyplomy pergaminowe XVI-XVIII w. (8 j.a.),
 2. Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława XVII-XVIII w. (142 j.a.),
 3. Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława XIX-XX w. (660 j.a.),
 4. Archiwum Fundacji Polskiej w Loreto XVII-XX w. (48 j.a.),
 5. Archiwum bp. J. Gawliny (56 j.a.),
 6. Archiwum ks. S. Małeckiego (5 j.a.),
 7. Archiwum ks. S. Janasika (46 j.a.),
 8. Archiwum Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego (spuścizna po kard. Wł. Rubinie) (853 j.a.),
 9. Archiwum Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej (40 j.a.),
 10. starodruki (142).

Najwięcej dokumentów przechowywanych w tej części zbiorów pochodzi z XX w. (1 547 – 83,3%). W 128 (6,9%) jednostkach archiwalnych przechowywane są dokumenty wytworzone w XVIII w. i w tyleż samo w jednostkach powstałych w XIX w. Najmniejszą grupę stanowią materiały pochodzące z XVII w. (19 j.a – 1,0%.) i XVI w. (2 j.a. – 0,1%).

Biorąc pod uwagę rodzaj i tematykę dokumentów, można je podzielić na następujące grupy:

 1. dotyczące historii Polski (419 j.a. – 22,6%),
 2. dotyczące dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława (810 j.a. – 44,6%),
 3. dokumenty personalne (210 j.a. – 11,3%),
 4. fotografie (142 j.a. – 7,6%),
 5. prace niewydane i rękopisy książek (72 j.a. – 3,9%),
 6. wycinki prasowe (185 j.a. – 10,0%).

Wśród dokumentów dotyczących historii Polski można wyróżnić źródła do dziejów Polski (201 j.a. – 71,8%, z czego 191 dotyczy historii PRL – 45,6%) oraz historii emigracji (118 j.a. – 28,2%).

Dokumenty dotyczące dziejów kościoła i hospicjum rzymskiego można podzielić na: materiały gospodarcze (572 j.a. – 68,9%) i materiały historyczne (257 j.a. – 31,1%).

Archiwum Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego (spuścizna po kard. Wł. Rubinie) składa się natomiast z następujących grup dokumentów: historii emigracji – akta (120 j.a.), historii emigracji – fotografie (122 j.a.), historii emigracji – wycinki prasowe (129 j.a.), historii Kościoła w PRL – akta (191 j.a.), historii Kościoła w PRL – wycinki prasowe (51 j.a.), akt gospodarczych (3 j.a.), tekstów prac i autografów książek (72 j.a.), akt personalnych kard. W. Rubina (128 j.a.), fotografii związanych z życiem i działalnością kard. W. Rubina (20 j.a.) oraz akt personalnych księży pracujących na emigracji (22 j.a.).