Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego

Wojciech Kęder

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego

The usefulness of files of the papal nunciature as a historic source

ABSTRACT

Diplomacy of the Holy See is the diplomacy which kept its continuity for the longest period of time, and at the same it was considered to be the best one in the world. During its secular activity the diplomacy collected a huge quantity of files. They are mainly stored in the Vatican Archive, in the papal Secretariat of the State, and the Archive of the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith. All papal diplomats were usually very well prepared to perform their functions, and at the same time, they were both educated very well and had wide intellectual horizons.

The reports are not only a priceless source, but sometimes the only source, giving information about many events. They also complement the knowledge gained from other sources concerning people, events, and times they come from in a superb way. For these reasons after opening the Vatican Archive in 1881 many scientific institutions troubled themselves to publish the files.

KEY WORDS: papal diplomacy, papal Secretariat of the State, papal nunciatures, files of papal nunciatures, Acta Nuntiaturae Polonae

SŁOWA KLUCZOWE: dyplomacja papieska, papieski Sekretariat Stanu, nuncjatury papieskie, akta nuncjatur papieskich, Acta Nuntiaturae Polonae

BIBLIOGRAFIA

OPRACOWANIA

Abraham W., Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/97 i 1897/98, Kraków 1899.

Acta Nuntiaturae Polonae, vol. I, Romae 1990.

Blet P., Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège des origines à l’aube du XIXe siècle, Collectanea Archivi Vaticani 9, Città di Vaticano 1982.

Cardinale I., Le Saint-Siège et la Diplomatie. Aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale, Paris–Tournai–Rome–New York 1962.

De Roo P., Material for a History of Pope Alexander VI, His Relatives and His Time, Bruegge 1924.

Gwynne M.N., The Truth about Rodrigo Borgia the Pope Alexander VI, Sainte Croix du Mont 2008.

I Diari di Achille Ratti, Il nunzio apostolico in Polonia, vol. I, G. Venditti (ed.), CAV 94, Città del Vaticano 2013; vol. II, S. Pagano (ed.), CAV 95, Città del Vaticano 2015.

Karttunen L., Les Nonciatures Apostoliques permanentes de 1650 à 1800, Genève 1912.

Kęder W., „Europa. La picciola gazzetta” o wojnie rosyjsko-tureckiej i sprawach polskich w czasach konfederacji barskiej w 1769 roku, „Studia Historyczne” 2010, r. LIII [wyd. 2011], z. 4 (212), s. 395–408.

Kęder W., Gazety jako źródło informacji dyplomatów papieskich w XVIII-wiecznej Europie, „Rocznik Świętokrzyski” 2010, t. 32, s. 59–64.

Kęder W., Problemy związane z wydawaniem materiałów źródłowych proweniencji watykańskiej [w:] Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, A. Perłakowski (red.), Kraków 2015, s. 91–102.

Kęder W., Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767–1773, Opole 2006.

Menniti I. A., Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, Roma 1999.

Nahlik E., Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław–Warszawa 1971.

Pásztor L., L’histoire de la Curie romaine, problème d’histoire de L’Eglise, „Revue d’Histoire Ecclesiastique” 1969, t. 64, vol. 1, s. 353–366.

Pieper A., Zur Entstehungsgeschichte der Ständigen Nuntiaturen, Freiburg im Breisgau 1894.

Piwarski K., Michał Antoni Hacki [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 220–221.Przybyszewska-Jarmińska B., Relacje nuncjuszy w Polsce w XVI–XVII wieku jako źródło do badań muzyki [w:] Nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej, T. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak (red.), Białystok 2012, s. 273–280.

Re N. del, Segreteria di Stato [w:] Enciclopedia Cattolica, vol. XI, Città del Vaticano 1949, kol. 248–252.

Serafini A., Le origini della Pontificia Segreteria di Stato et la „Sapienti Consilio” del B. Pio X [w:] Romana Curia e Beato Pio X Sapienti Consilio Reformata, Roma 1951.

Staffa D., Le delegazioni apostoliche, Roma 1959.

Staffa D., Nunziatura Apostolica [w:] Enciclopedia Cattolica, vol. VIII, Città del Vaticano 1952, kol. 2022–2024.

Źródła internetowe

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdeccles/documents/storia_it.html (dostęp: 11 IX 2015).

www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg_ st_12101 998_profile_pl.html (dostęp: 7 I 2017).

>> artykuł do pobrania <<