Obraz kapłana w Kazaniach jubileuszowych Josepha Ratzingera – między literackością a historycznością

Dariusz Martynowicz

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Obraz kapłana w Kazaniach jubileuszowych Josepha Ratzingera – między literackością a historycznością

Portrait of a priest in Jubilee sermons of Joseph Ratzinger – between literature and history

Abstract

The aim of the article is to analyze the picture of the priest emerging from the Joseph Ratzinger’s occasional homilies. New methodological approach has been proposed – elements of the linguistic, poetical and rhetorical analysis of the homiletic work were added to the historical analysis. The analysis is deeply rooted in the context of history, which, according to Joseph Ratzinger, not only determines the picture of the priest, but also changes the realities of his ministry, influences its goals and nature. The examined work, Joseph Ratzinger’s Opera omnia, Vol. 12 – Preachers of the Word and the servants of your joy, consists of three main parts. The first shows the theology of the sacrament of Holy Orders, presents the nature of priesthood, the second contains meditations on priestly spirituality. The last is the collection of Joseph Ratzinger’s homilies on priesthood: about Holy Orders, the first mass and anniversaries. Chosen elements of the third part were analyzed in the context of cultural image of the priest. Considerations are complemented by the reflections on the homily as a historical source.

Key words: homily, homily as a historical source, picture of the priest, communicational situation of homilies

Słowa kluczowe: kazanie, kazanie jako źródło historyczne, obraz kapłana, sytuacja komunikacyjna kazań

 

Bibliografia

Adamek Z., Homiletyka, Tarnów 1992.

Fenomen kazania, W. Przyczyna (red.), Kraków 1994.

Korolko M., Podręcznik retoryki homiletycznej, Kraków 2010.

Nakoneczny T., Koniunkcje historii i literatury w perspektywie zwrotu lingwistycznego i rosyjskiego postmodernizmu. Przypadek Małego palca Buddy Wiktora Pielewina, „Sensus Historiae” 2013, t. 10, s. 63–92.

Nichols A. OP, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabrajska, Kraków 2006.

Metodologiczne problemy narracji historycznej, J. Pomorski (red.), Lublin 1990. Panuś K., Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007.

Ratzinger J., Dogma Und Verkündigung, Regensburg 1973.

Ratzinger J., Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, tłum. M. Górecka, M. Rodkiewicz, Lublin 2012.

Retoryka dziś. Teoria i praktyka, R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Kraków 2001.

Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, P. Urbański (red.), Kraków 2003.

Sarto P.B., Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce” 2013, t. 7, nr 2, s. 23–43.

Sieradzka-Mruk A., Odbiorca jako czynnik kształtujący wypowiedź, Kraków 2003. White H., Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domańska i in., Kraków 2010.

Związek J., Kazanie jako źródło historyczne, „Folia Historica Cracoviensia” 1997–1988, vol. 4–5, s. 313–330.

>> Artykuł do pobrania <<