Mieszkańcy Drobina w świetle Liber status animarum z roku 1938

Łukasz Włodarski

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mieszkańcy Drobina w świetle Liber status animarum  z roku 1938

Residents of Drobin in the light of Liber status animarum from 1938

Abstract

This article presents the Catholics of Drobin in the light of Liber status animarum from 1938. The originator of this book was Rev. Feliks Godlewski, Provost of the Drobin Parish in the years 1932–1956. Having analysed the population of Drobin, its demographic structure was presented taking into account such divisions as sex and age. The size of families was analysed, presenting at the same time a statistical model of a family. Also a difference of age between spouses was examined, taking into account two criteria: a) when a husband was older than his wife, or when both of them were the same age; b) when a wife was older then her husband. Also incomplete families were analysed, that is families where one of the parents died, taking into account the number of such families, age of widowers and widows and a number of children brought up by them. In the end, a professional structure of the Catholics of Drobin was presented, as well as the size of agricultural farms and the most popular forenames of men and women occurring in the analysed population.

Key words: Drobin, Liber status animarum, 1938 year, Rev. Feliks Godlewski, demography Słowa kluczowe: Drobin, Liber status animarum, 1938 r., ks. Feliks Godlewski, demografia

Bibliografia

Źródła

Archiwum Diecezjalne w Płocku, Fragmenty akt parafialnych (XVII– XX w.), teczka nr 536: Drobin A. W. 1598; 1842; Drobin, Liber status animarum, 1938.

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo warszawskie, Warszawa 1937.

Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo warszawskie, Warszawa 1927.

Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, t. 2, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, współpr. K. Pacuski, H. Wajs, Wrocław 1989.

„Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej” 2013.

Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815–1819, oprac. M. Dębowska, Lublin 2013.

Opracowania

Barański J., Drobin w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.), „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1986, t. 31, nr 3 (128), s. 30–34.

Bystroń J.S., Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938.

Chlebowski B., Drobin [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Warszawa 1881, s. 146.

Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2000.

Gieysztorowa I., Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976.

Górny M., Mieszkańcy parafii pępowskiej w 1777 roku. Analiza księgi status animarum, Wrocław 1994.

Górny M., Status animarum parafii Juncewo z 1666 r., „Przeszłość Demograficzna Polski” 1990, t. 18, s. 165–203.

Górny M., Status animarum parafii Spławie z 1776 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1989, t. 17, z. 1, s. 169–185.

Górny M., Status animarum parafii Spławie z 1777 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1990, t. 18, z. 1, s. 153–177.

Górny M., Status animarum parafii Szaradowo z 1766 r., „Przeszłość Demograficzna Polski” 1985, t. 16, s. 163–174.

Kozakiewiczowa H., Nagrobki Kryskich w Drobinie k. Płocka, „Biuletyn Historii Sztuki” 1956, t. 18, nr 1, s. 3–23.

Kumor B., Spis ludności parafii Zbąszyń z 1796 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1981, t. 43, s. 281–342.

Magdziuk U., „Status animarum” parafii Kalinówka Kościelna z 1842 r. [w:] Parafia w Kalinówce Kościelnej 1511–2011. Pięć wieków historii, A. Szot (red.), Kalinówka Kościelna–Białystok 2011, s. 77–108.

Rojewski A., Dziekan S., Zwyczaje i obrzędy adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Drobin, „Studia Płockie” 1984, t. 12, s. 161–204.

Tylus S., Łacińska parafia katedralna w Łucku w 1815 r. na podstawie „Status animarum parochiae Luceoriensis”. Duchowieństwo diecezjalne i obszar parafii, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1997, t. 67, s. 245–268.

Verdmon-Jacques L. de, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902.

Wasyl F., Ormiański spis „status animarum” parafii Horodenka z 1791 roku, „Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, nr 4, s. 203–218.

Wasyl F., Ormiański spis „status animarum” parafii Horodenka z 1808 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2007, t. 19, s. 193–209.

Wasyl F., Ormiański spis „status animarum” parafii Łysiec z 1822 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2008, t. 20, s. 141–146.

Wierzbicki S., Byli naszymi duszpasterzami. Kapłani Kościoła płockiego zmarli w latach 1901–2005, Płock 2005.

Włodarski Ł., Imiona chrzestne nadawane w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M. w Drobinie w latach 1826–1913, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2015, t. 104, s. 349–362.

Włodarski Ł., Parafia Drobin w latach 1939–1945 w świetle kroniki parafialnej, „Nasza Przeszłość” t. 125, s. 249–262.

Zadrożny K., Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym, „Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza: płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie” 2012, t. 3, s. 26–28.

>> Artykuł do pobrania <<