Publikacje

Dotychczasowe publikacje przygotowywane w ramach projektów prowadzonych przez pracowników i współpracowników pracowni dotyczą dwóch obszarów badawczych: (1.) represji wobec Kościoła katolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1989 oraz (2.) stanu Kościoła katolickiego obrz. łacińskiego na Kresach Wschodnich.

 

(1.) Kościół krakowski w latach 1945-1989

 

Jeśli chodzi o pierwszy obszar badawczy, to we współpracy z IPN Oddział w Krakowie zostały przygotowane trzy tomy studiów i edycji źródeł: Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. W roku 2015 zostały opublikowane dwa tomy: Informacje o agenturze kościelnej znajdujące się w aktach administracyjnych krakowskiej służby bezpieczeństwa z lat 1946-1968. Obecnie do druku przygotowywany jest tom, w którym zostanie opublikowany Fundusz operacyjny Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa w Krakowie (1962-1975). Wymienione prace wydało Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księży Jezuitów.

 

Publikacje (w plikach PDF):

 

Marek Hałaburda, Fundusz Operacyjny Wydziału Studiów i Analiz SB w Krakowie, IV kwartał 1989 roku, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 3, Kraków 2010, s. 461-498.

Marek Hałaburda, Można było wybudować kościół, nie rozmawiając z SB, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, Kraków 2007, s. 263-316.

Marek Hałaburda, ks. Jan Szczepaniak, Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966), [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, Kraków 2007, s. 317-443.

Marek Hałaburda, ks. Jan Szczepaniak, Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1966-1970), [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 2, Kraków 2008, s. 345-444.

Ks. Jan Szczepaniak, „Wierny” aż do śmierci. Tajemna historia ks. Mieczysława Satory, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, t. 1, Kraków 2007, s. 79-134.

Ks. Jan Szczepaniak, Akcja dekrucyfikacyjna (wrzesień 1958 r.) w świetle meldunków krakowskiej służby bezpieczeństwa, [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, s. 773-807.

Ks. Jan Szczepaniak, Bezstresowy rozmówca (ks. Józef Szczotkowski), [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, t. 2, Kraków 2008, s. 11-71.

Ks. Jan Szczepaniak, Jak werbowano tajnych współpracowników (informatorów, agentów) spośród duchownych, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, t. 3, Kraków 2010, s. 57-79.

 

(2.) Kościół katolicki obrz. łacińskiego na Kresach Wschodnich

 

W drugim obszarze badań opublikowano 8 tomów Katalogów kościołów i duchowieństwa łacińskich diecezji kresowych (1798-1939). W latach 2017 i 2018 zostanie opublikowane kolejne 8 tomów.

Zamiarem autorów jest scalenie w kilkudziesięciu tomach informacji publikowanych w spisach kościołów i duchowieństwa diecezji kresowych. Zebrane w ten sposób dane mają stać się podstawą do opracowania atlasu kresowego oraz do budowy bazy danych dotyczących struktury administracyjnej, kościołów, kaplic i duchowieństwa łacińskich archidiecezji, tj. archidiecezji mohylewskiej, wileńskiej i lwowskiej. Informacje te będą weryfikowane na podstawie wizytacji biskupich, dziekańskich i inwentarzy parafialnych.

Całość serii została podzielona na dziesięć części:

Cz. I (6 tomów): Archidiecezja mohylewska (oraz diecezja mińska)

Cz. II (10 tomów): (Archi)diecezja wileńska (oraz diecezja mińska)

Cz. III (3 tomy): Diecezja żmudzka (telszewska)

Cz. IV (3 tomy): Diecezja mińska

Cz. V (4 tomy): Diecezja pińska

Cz. VI (3 tomy): Diecezja augustowska (sejneńska)

Cz. VII (7 tomów): Diecezja łucka i żytomierska (oraz diecezja kamieniecka)

Cz. VIII (3 tomy): Diecezja kamieniecka

Cz. IX (6 tomów): Archidiecezja lwowska

Cz. X (6 tomów): Diecezja przemyska

 

Dotychczas opublikowano:

 

Cz. I, t. 5: Ks. Jan Szczepaniak, Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji mohylewskiej w Rosji (1923, 1925-1932), Kraków 2013.

Cz. IV, t. 2: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji mińskiej (1920, 1922-1925), Kraków 2014.

Cz. V, t. 2: Marek Hałaburda, Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne, Kraków 2014.

Cz. V, t. 3: Marek Hałaburda, Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne. Kraków 2015.

Cz. VII, t. 4: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1920-1921, 1923, 1925), Kraków 2014.

Cz. VII, t. 5: Ks. Jan Szczepaniak i Marek Hałaburda, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1939). Instytucje diecezjalne. Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne i zakonne, Kraków 2014.

Cz. VII, t. 6: Ks. Jan Szczepaniak i Marek Hałaburda, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1939). Zestawienia duchowieństwa, kościołów i miejscowości, Kraków 2014.

Cz. VIII, t. 2: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji kamienieckiej (1924), Kraków 2014.

 

W latach 2017 i 2018 ukażą się:

 

Cz. I, t. 3, z. 2: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego archidiecezji mohylewskiej oraz diecezji mińskiej (1884-1918). Kościoły parafialne, filialne i kaplice archidiecezji mohylowskiej.

Cz. II, t. 7: Marek Hałaburda, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego archidiecezji wileńskiej (1919-1925)

Cz. II, t. 8: Marek Hałaburda, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego archidiecezji wileńskiej (1926-1939).

Cz. II, t. 9: Marek Hałaburda, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego archidiecezji wileńskiej (1926-1939).

Cz. V, t. 3: Marek Hałaburda, Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Zakony męskie i żeńskie. Pozostałe duchowieństwo diec. pińskiej. Zestawienia duchownych i parafii. Indeksy.

Cz. VII, t. 1: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1802-1849).

Cz. VII, t. 2: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1850-1867).

Cz. VIII, t. 1: Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji kamienieckiej (1813-1866).

 

Dr Marek Hałaburda przygotował i opublikował również dwa tomy źródeł dotyczących biskupów pińskich: Zygmunta Łozińskiego i Kazimierza Bukraby.

Ponadto przygotowywane są do publikacji trzy kilkutomowe prace opisujące stan diecezji kamienieckiej, wileńskiej i żmudzkiej na podstawie wizytacji metropolitalnej przeprowadzonej w latach 1828-1830. Będą to pierwsze prace weryfikujące informacje zawarte w katalogach diecezjalnych.

 

Publikacje (w plikach PDF):

 

Marek Hałaburda, Ostatnie chwile życia i śmierć ks. Zygmunta Łozińskiego biskupa pińskiego, Kraków 2013.

Marek Hałaburda, Wspomnienia o księdzu Kazimierzu Bukrabie, biskupie pińskim (1885-1946), Kraków 2013.

Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji mińskiej (1920, 1922-1925), Kraków 2014.

Ks. Jan Szczepaniak, Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1920-1921, 1923, 1925), Kraków 2014.

Ks. Jan Szczepaniak, Diecezja kamieniecka około 1830 roku – parafie i dekanaty, kościoły i kaplice, „Analecta Cracoviensia”, 47 (2015), s. 151-180.

Ks. Jan Szczepaniak, The liquidation of the Roman Catholic Clergy of the Latin Rite in USSR (1917-1938), „The Person and the Challengers”, 3 (2013), s. 7-27.