Programy badawcze i granty

W ramach działań pracowni podjęto starania o uruchomienie kilku projektów badawczych i popularyzatorskich oraz o realizację już istniejących programów w ramach współpracy z innymi instytucjami.

1. „PODKOWA” – Program Opracowania i Digitalizacji Dokumentów Kościelnych na Wschodzie; program funkcjonuje od 2008 r.

2. „INDEX” – program dotyczący dokumentowania polskich ofiar zmarłych wskutek udzielania pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej; współpraca z programem prowadzonym przez IPN i Główną Dyrekcję Archiwów Państwowych w latach 2009-2011.

3. „WSPÓLNY LOS” – program funkcjonujący we współpracy z „INDEX-em”. Przy okazji kwerendy archiwalnej do programu „INDEX” zbierano informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce (niezależnie od tego, czy pomoc Żydom związana była z represjami względem pomagających). Program funkcjonuje od 2009 r., obecnie na podstawie zebranych materiałów redagowane są dwa doktoraty.

4. „MIASTO SOCJALISTYCZNE” – Program Badań nad Historią i Kulturą Nowej Huty; w ramach programu funkcjonującego w latach 2009-2013 zebrano kilkadziesiąt relacji mieszkańców Nowej Huty oraz pozyskano kopie archiwum budowy kościoła „Arka Pana” w Nowej Hucie, znajdujące się w rękach rodziny ks. Józefa Gorzelanego. Zorganizowano również konferencję na temat fenomenu kulturowego, jakim jest Nowa Huta.

5. „KLERYCY – ŻOŁNIERZE” – program realizowany przez studentów „Sekcji Historii Mówionej” (Koło Naukowe PHRONESIS) pod kierunkiem dr Macieja Chorązkiego. Program funkcjonuje od 2015 r.

6. „ARCHIWUM I MUZEUM PRACOWNI” – od chwili powstania pracowni oraz od momentu rozpoczęcia realizacji programu „PODKOWA” przy pracowni gromadzi się zbiory archiwalne (w wersji elektronicznej i oryginalnej), muzealne dotyczące Kresów, PRL-u i państw demokracji ludowej, także literaturę dotyczącą tych zagadnień.

7. „ARCHIWA I BIBLIOTEKI PARAFIALNE” – pomoc świadczona parafiom archidiecezji krakowskiej odnośnie do uporządkowaniu archiwów i bibliotek. Uporządkowano archiwa w Spytkowicach k. Zatora i Ruszczy. Obecnie dobiegają końca prace nad uporządkowaniem archiwów z Morawicy, Lanckorony i obszernej biblioteki staropolskiej dziekanów zatorskich. Podjęto również prace nad porządkowaniem archiwum parafialnego par. Najświętszego Salwatora w Krakowie. Prace prowadzone są przez kierownika i współpracowników pracowni oraz przez studentów naszego Wydziału.