Dokumenty

Tak jak pozostałe zbiory zbiór dokumentów dotyczących Kresów Wschodnich powstał dzięki darom pracowników i współpracowników pracowni. W grudniu 2016 r. liczył 198 opisanych i skatalogowanych jednostek archiwalnych. Zespół składa się w większości z pojedynczych luźnych dokumentów, choć nie brakuje w nim również ksiąg i poszytów.
Najstarszymi dokumentami są pochodzące z końca XVIII stulecia dokumenty wystawione przez biskupów żmudzkich. Do najmłodszych zaliczają się paszporty wystawione Polakom przez władze sowieckie, po zajęciu latem 1944 r. wschodnich województw Rzeczpospolitej.
Największe kolekcje stanowią akta gospodarcze parafii p.w. św. św. Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim i metrykalia z kilku parafii greckokatolickich. Sporą grupę dokumentów tworzą: świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów i różnego rodzaju świadectwa egzaminacyjne oraz legitymacje wystawione przez instytucje oświatowe działające na Kresach.
Do ciekawszych w zbiorze zaliczają się: wspomniane wyżej dokumenty wystawione przez biskupów żmudzkich Jana Dominika Łopacińskiego i Jana Stefana Giedroycia, biskupa wileńskiego Wacława Żylińskiego oraz biskupa przemyskiego obrz. greckokatolickiego Jozefata Kocyłowskiego, inwentarz cerkwi i biblioteki cerkiewnej w Mikulczycach, księga czynności dziekana dobromilskiego oraz akta wizytacji parafii w Olkiennickach.