„Textus et Studia”

Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Kontakt

Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej

  1. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków

e-mail: textusetstudia@upjp2.edu.pl

 

 

Od redakcji

 

W środowisku historyków związanych z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pojawiła się inicjatywa powołania międzynarodowego pisma promującego historię, a zwłaszcza dzieje Kościoła katolickiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dotychczas w żadnym polskim uniwersytecie ani w żadnym instytucie badawczym nie wydaje się podobnego czasopisma naukowego.

Ważną przesłanką do powołania takiego pisma był zamysł twórcy uczelni – św. Jana Pawła II, który w akcie erygującym Wydział Historyczny wyraził życzenie, by związani z nim pracownicy naukowi zajmowali się dziejami Kościoła, „ze szczególnym uwzględnieniem dziejów chrześcijaństwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. W zamyśle redakcji czasopismo ma być wydawane cztery razy w roku w wersji elektronicznej i papierowej (pierwotna wersja wydawnicza – wersja elektroniczna).

 

Przyjęto następujące zasady wydawnicze:

 

  1. Publikuje się artykuły i edycje tekstów źródłowych: (a) dotyczące historii i dziejów Kościoła, „ze szczególnym uwzględnieniem dziejów chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodniej”; (b) poświęcone nowej tematyce lub zasadniczo zmieniające dotychczasowe rezultaty badań; (c) oparte na pierwszorzędnych i kompletnych źródłach.
  2. W tekście artykułu baza źródłowa ma być regularnie cytowana.
  3. Preferowane będą teksty, w których we wstępie autor będzie omawiał: (a) problem badawczy; (b) dotychczasową literaturę przedmiotu; (c) umiejscowienie opisywanego zagadnienia w historii; (d) informacje dotyczące metodologii badań.
  4. Artykuły będą przyjmowane w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim.
  5. Każdy tekst opublikowany w innym języku niż angielski będzie posiadał angielskie streszczenie.
  6. Autorzy powinni złożyć oświadczenie, że ich prace nie były w części lub w całości publikowane lub że nie zostały złożone do druku w żadnym innym wydawnictwie.
  7. Objętość tekstu ma wynosić ok. 25 stron (60 tys. znaków) oraz posiadać résumé o długości 10 linijek.
  8. Każdy artykuł będzie recenzowany przez dwóch zewnętrznych recenzentów na formularzach znajdujących się na stronie redakcji.
  9. W razie sugestii recenzentów dotyczących wniesienia poprawek muszą one być uwzględnione przez autora.

„TEXTUS ET STUDIA“, 1(5) 2016

Spis treści

 

DARIUSZ MARTYNOWICZ

Obraz kapłana w Kazaniach jubileuszowych Josepha Ratzingera – między literackością a historycznością

 

TOMASZ JACEK LIS

Bośnia i Hercegowina w życiu Adama Stefana Sapiehy

 

JAKUB RYBA

Wspomnienia z Kołymy Kazimierza Żurawieckiego

 

JOANNA SZADY

Inwentarz księgozbiorów parafialnych z drugiej połowy XVIII wieku – nowa metoda edycji

 

PAWEŁ ZAJĄC OMI

Historia misji chrześcijańskich w źródłach – wybrane inicjatywy edytorskie ostatnich dziesięcioleci oraz dalsze perspektywy badawcze

 

WLADIMIR PETROVICH SERGEEV (В. П. СЕРГЕЕВ)

Опыт Решения Современных Методологических Проблем Исторического Анализа В Церковно-Исторических Исследованиях

 


„TEXTUS ET STUDIA“, 4(4) 2015

Spis treści

 

EWA DUSIK-KRUPA

Biskupi zwolennicy orzeczeń soboru w Nicei na Wschodzie po synodzie mediolańskim w 355 roku na podstawie korespondencji Lucyferiusza z Calaris

 

SŁAWOMIR KOŚCIELAK

Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku

 

JOANNA NASTALSKA-WIŚNICKA

Staropolskie piśmiennictwo sanktuaryjne jako źródło do badań nad kultem maryjnym na ziemiach Rzeczypospolitej

 

NATALIA SHLIKHTA

“Please Open Our Church… in the Name of Historical and Human Value of Socialism”. Orthodox Believers’ Letters to Power, 1960s–Early 1970s

 

JAN JOZEF JANICKI

Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II–IV w.)

 

ANASTASIJA PRIEOBRAŻENSKA (АНАСТАСИЯ А. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)

The Culture of Quoting in Simeon Polotsky’s Epistles: Biblical Texts and Liturgical Books

 


„TEXTUS ET STUDIA“, 3(3) 2015

Spis treści

 

IWAN ALMES

Źródła do historii bibliotek klasztornych eparchii lwowskiej XVII–XVIII wieku. Inwentarze monasteru bazyliańskiego w Krechowie

 

KRISTINA ANDERS (К.Ю АНДЕРС)

Первый русский перевод книг Ветхого Завета с древнееврейского языка

 

PIOTR KOPROWSKI

Filozofia kultury w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba

 

LASZLO NAGY

Association des Oulemas : une tendance de l’islam politique algerien (Epoque d’entre les deux grandes guerres)

 

ANNA SIEMIENIENKO (А.В. СЕМЕНЕНКО)

Монастырская реформа 1864 года в Царстве Польском на примере Ченстоховского Ясногорского монастыря

 

ŁUKASZ WŁODARSKI

Mieszkańcy Drobina w świetle Liber status animarum z roku 1938

 


„TEXTUS ET STUDIA“, 2(2) 2015

Spis treści

 

TOMASZ GAŁUSZKA OP

Liber constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273–1318. Edycja tekstu

 

ROBERT KANTOR

Rola Konferencji Biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich

 

MATEUSZ MALESZKA

„O aryjskie chrześcijaństwo” – próba syntezy chrześcijaństwa i rasistowskiego nacjonalizmu w polemikach dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych autorów niemieckich

 

IRENEUSZ MILEWSKI

Antyczne prywatne uroczystości kommemoratywne a święta ku czci męczenników w okresie wczesnobizantyńskim

 

OLEG MOŁODOW (О.Б. МОЛОДОВ)

Церковные документы северных православных епархий периода позднего социализма в СССР

 

LUCA CARBONI

Nascita e morte delle rappresentanze pontificie e dei loro archivi nell’Europa centro-orientale. Dalla “grande guerra” alla “guerra fredda” (1918–1952)


„TEXTUS ET STUDIA“, 1(1) 2015

Spis treści

 

MARTIN BOŠANSKY

Le visite canoniche della diocesi di Nitra

 

LUC COURTOIS

L’« histoire des religions » à l’Université de Louvain, de la création du Muséon (1881–1882) à la première Semaines d’ethnologie religieuse (Louvain 1912: le « cas » du chanoine Philémon Colinet (1853–1917) 

 

MIESZKO PAWLAK

Historia Kościoła w myśli Marsyliusza z Padwy

 

DOROTA WEREDA

Prywatna korespondencja unickich hierarchów metropolii kijowskiej w XVIII wieku jako źródło badań dziejów Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej

 

EWA M. ZIÓŁEK

Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807–1812 („Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” i „Gazeta Warszawska”)

 

MAGDALENA SATORA

Obraz chrześcijańskiego świata w traktacie De recuperatione Terrae Sanctae Pierre’a Dubois

 

STANISŁAW NABYWANIEC (recenzja)

Jaroslav Coranić, Z dejin greckokatolickej Cirkvi na Slovensku, České Budejovice 2014, ss. 526.