Banknoty

W pomieszczeniach pracowni przechowujemy również kolekcję banknotów państw, w których do władzy doszli komuniści, faszyści i narodowi socjaliści (Niemcy, Rosja, Włochy, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Bułgaria, Wietnam, Kambodża, Laos).

Banknoty nie należą do szczególnie cennych eksponatów, są jednak ilustracją zmiennych losów Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw azjatyckich, w których zwyciężyli komuniści.

Zbiór polskich banknotów otwierają bilety skarbowe wydane przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową działającą w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim w 1916 i 1917 r. oraz przez pierwsze rządy polskie w latach 1919-1920. Wśród banknotów wydanych w czasie Polski Ludowej zwracają uwagę te wprowadzone w obieg 27 VIII 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Projektowali je graficy sowieccy, a emisję sygnował nieistniejący jeszcze wówczas Narodowy Bank Polski.

Najstarsze rosyjskie banknoty reprezentowane są w zbiorze przez bilety wyemitowane w latach 1909-1912 oraz przez państwowe bilety kredytowe wprowadzone w obieg dekretem Rady Komisarzy Ludowych RSFSR w maju i październiku 1919 r. (klisze przygotował jeszcze Rząd Tymczasowy).

Do ciekawych i stosunkowo rzadkich banknotów należy zaliczyć bilety wyemitowane przez Centralną Radę Ukraińskiej Republiki Ludowej (1917/1818).

Posiadane przez pracownię walory niemieckie pochodzą z lat 1883-1924. Jest wśród nich duży zbiór banknotów z czasów inflacji.

Kolekcję uzupełniają banknoty państw socjalistycznych: NRD, Węgier, Jugosławii, Bułgarii, Czechosłowacji, Wietnamu i Kambodży.